Mbi monitorimin e shpenzimeve të Insitutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, për vitin 2013 a

Monitorimi është mbështetur në raportimin e ISKK, për realizimin e shpenzimeve për periudhën Janar – Dhjetor 2013.

ISKK menaxhoi fondet buxhetore për vitin 2013, në programin “Planifikim, menaxhimi dhe administrimi”.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën Janar – Dhjetor 2013, krahasuar me planin vjetor të miratuar paraqitet si vijon:

Në mijë lekë

Shpenzimet faktike krahasuar me fondet e buxhetit për vitin 2013:

· Artikulli 600 – Paga – është realizuar 96%,

· Artikulli 601 – Sigurime shoqërore – është realizuar 95%,

· Ne artikullin 602 – Shpenzime korente – realizimi i fondeve është 88%.

· Artikulli 606 – Transferime të brendshme – është realizuar në masën 98%.

· Në zërin 231 – Investime – realizimi i fondeve është 30 %.

Shpenzimet e kryera me fondet e buxhetit te planifikuara u realizuan 82 përqind sipas pasqyrave të mësipërme:

Në mijë lekë

Konkluzioni kryesor që nxirret nga një analizë e thjeshtë e kësaj tabele është se niveli i realizimit të shpenzimeve në total për vitin 2013 në krahasim me fondet e vena në dispozicion për këtë periudhe, arriti në rreth 93 përqind.

Mbi monitorimin e shpenzimeve të Insitutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, për vitin 2013 a

Monitorimi është mbështetur në raportimin e ISKK, për realizimin e shpenzimeve për periudhën Janar – Dhjetor 2013.

ISKK menaxhoi fondet buxhetore për vitin 2013, në programin “Planifikim, menaxhimi dhe administrimi”.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën Janar – Dhjetor 2013, krahasuar me planin vjetor të miratuar paraqitet si vijon:

ipp