Instituti i Studimeve per Krimet dhe Pasojat e Komunizmit (ISKK)

                Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve.

NR Emri Data e Kërkesës Objekti i Kërkesës Data e Përgjigjes Objekti i Përgjigjes Mënyra e Përfundimit të Kërkesës Tarifa
1 Qemal Çejku 10/11/2021 Kërkesë për këstest – Drejtuar Institucionit te gabuar. 14/11/2021 Shpjegimi mbi informacionin drejt Institucionit te gabuar Dhenia e adreses dhe kontaktit se Institucionit te sakte 0
2 Ilda Kurti 30/07/2021 Kërkesë mbi gjyshin e saj dhe a ka ISKK info shtesë mbi të 01/08/2021 Informacioni i kërkuar nuk rezulton Nuk ka informacion mbi gjyshin e saj 0