Të gjtha kërkesat për informacion publik ndaj ISKK merren nëpërmjet emailit zyrtar info@iskk.gov.al.

Koordinatori e merr kërksën e regjistron dhe vazhdon punën në bazë të kërkesës.

Koordinatori krijon regjistrin e kërkesave për nformacion.

Në raste kur kërkesave per informacion konsiderohet të një natyre jo publike por private, Koordinatori konsultohet me Komisonerin për të drejtën e Informimit.

Koordinatori – Alba Biba, kontakt: alba.biba@iskk.gov.al