Adresa: Rruga “G. W. BUSH” Nr.1, Godina e ish të Përndjekurve Politikë, përballë Kuvendit të Shqipërisë, Kati I, Tiranë.

Tel/Fax: 042255442    e-mail: info@iskk.gov.al