Njoftim 2

                                                         NJOFTIM

Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit (ISKK) shpall një vend vakant punësimi me konkurim, në pozicionin ” Studiues dhe specialist për materialet arkivore”.

Kriteret që duhet të plotësojnë konkuruesi janë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në profilin e shkencave humanitare (Marrëdhënie Ndërkombëtare ose Shkenca Politike);
2. Të zotërojë shkëlqyeshëm gjuhën angleze, gjermane dhe italiane;
3. Të ketë kryer një praktikë të ushtrimit të profesionit në nga institucionet shtetërore;
4. Të ketë njohuri të hollësishme mbi Historinë e Shqipërisë në periudhën 1939 – 1991.
5. Të mos jetë nën moshën 25 vjeç.

Lista e dokumentave që duhet të plotësojë kandidati:

a) Letërnjoftimi për aplikim në vendin vakant;
b) 1 kopje e jetëshkrimit;
c) Një numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit;
ç) Fotokopje e diplomës. Nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëherë ai duhet ta këtë të njehësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin;
d) Fotokopje e listës së notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqipar, atëherë aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar;
dh) 1 kopje të librezës së punës, e plotësuar;
e) Vërtetimi i gjendjes gjyqësore;
ë) Çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme;
f) Dëshmi të njohjes së gjuhëve të huaja.
g) Fotokopje letërnjoftimi.

Shënim: afati i dorëzimit të dosjes së dokumentave të konkurimit në ISKK fillon nga data 02. 06. 2015 deri me datë 03. 07. 2015. Me datë 06. 07. 2015, në orën 10.00 bëhet marrja në provim para Komisionit e konkurrentëve në ambientet e Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit (ISKK).