Njoftim 1

                             NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE

 Në mbështjetje  të ligjit nr. 152/2013  ”Për nëpunësin civil”, VKM  nr 143, datë 12.03.2014, Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit shpall konkursin për vendin vakant ne pozicionin e mëposhtëm:

Specialistë i I-rë,  në Drejtorinë e Studimeve

Përshkrimi i punës për pozicionin si më sipër është:

 1.  Mbledh dhe analizon dokumentacion nga arkivat dhe nga të gjitha burimet e tjera të informacionit
 2. Realizon studime shkencore individuale mbi tema të caktuara të propozuara nga ai vetë apo të ngarkuara nga eprori përkatës
 3. Bashkëpunon për projekte studimore në grup
 4. Redakton dhe përgatit për shtyp dorëshkrime dhe materiale të tjera që botohen nga ky institucion
 5. Prezanton punën e tij në aktivitete akademike, institucione arsimore dhe media
 6. Interviston dhe traskripton dëshmi audio-vizuale
 7. Angazhohet në të gjitha aktivitetet shkencore dhe sensibilizuese të ISKK

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si më poshtë:

 1.  Të këtë diplomë universitare në Shkencat Sociale, Humanitare
 2. Të ketë përvojë në punën kërkimore-shkencore
 3. Të ketë informacion mbi të gjitha aspektet e periudhës komuniste në Shqipëri
 4. Të jetë i informuar mbi gjithë aktivititetin e ISKK
 5. Të jetë i aftë të ndërmarrë e të realizojë projekte të pavarura të natyrës studimore shkencore
 6. Të provojë aftësi komunikuese të punës në grup
 7. Të njohë së paku gjuhën angleze
 8. Të ketë përvoja pune ose kualifikimenë fushën e historisë, sociologjisë, gazetarisë, drejtësisë, edukimit, ekonomisë, të cilat përshtaten me profilin e aktivitetit të ISKK
 9. Të ketë përvojë redaktoriale dhe në sferën e botimeve në përgjithësi

Lista e dokumentave që duhet të plotësojë kandidati:

a) Letërnjoftimi për aplikim në vendin vakant;
b) 1 kopje e jetëshkrimit;
c) Një numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit;
ç) Fotokopje e diplomës. Nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëherë ai duhet ta këtë të njehësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin;
d) Fotokopje e listës së notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqipar, atëherë aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar;
dh) 1 kopje të librezës së punës, e plotësuar;
e) Vërtetimi i gjendjes gjyqësore;
ë) Çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme;
f) Dëshmi të njohjes së gjuhëve të huaja.
g) Fotokopje letërnjoftimi.

Shënim: afati i dorëzimit të dosjes së dokumentave e të konkurimit në ISKK fillon nga data 20. 10. 2017 deri me datë 10. 11. 2017. Ne datë 21. 11. 2017, në orën 10.00 bëhet marrja në intervistë e kandidateve para komisionit te posacem në ambientet e Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit (ISKK).